SAZ Nieuwsbrief 2019-01, incl. ALV 2018 – 9 mei 2019

SAZ Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

Onze jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) is gepland op donderdag 9 mei 2019, aanvang 13.30 uur in Gebouw Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 – 2761 BJ Zevenhuizen

Houdt u deze datum en dit tijdstip vrij? Wij stellen het zeer op prijs als u er bent.
Het is vooor ons, als bestuur, belangrijk om verantwoording af te leggen.
We boekten ook entertainment: Theatergroep “Mooi Weer” met de uitvoering:
“Aan de keukentafel”, met liedjes van vroeger en nu, voor u en ons heel herkenbaar.
Ontspanning is dus aanwezig.
Verder wordt goed voor de inwendige mens gezorgd.

Het programma ziet er als volgt uit:
13:30 uur Inloop met koffie en gebak
14:00 uur Algemeen officieel gedeelte
15:00 uur Tweede koffieronde
15:30 uur Theatergroep “Mooi Weer” met de uitvoering “Aan de keukentafel”
16:30 uur Borrel
17:30 uur Sluiting

Voor het Algemeen officieel gedeelte geldt de volgende AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de Notulen van de ALV d.d. 3 mei 2018
3. Verslag over 2018 van de secretaris (SAZ Jaarverslag 2018)
4. Financieel verslag over 2018 van de penningmeester
5. Verklaring van de kascommissie
6. Decharge van het bestuur voor het beleid over 2018
7. Bestuursverkiezing
Theo de Jong is aftredend. Ellie Ham-Overwater, Renée Huizenga, Paul
Simon, Aad Stuivenberg en Harry Scheffers zijn herkiesbaar. Andere
kandidaatstellingen zijn, bij het verzenden van deze Agenda, niet ont-
vangen, maar kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de secretaris
worden ingediend. Het huidig bestuur stelt u voor om alle bovengenoemden
te herkiezen.
Verkiezing van het nieuwe bestuur
8.   Verkiezing van de kascommissie
De kascommissie bestaat uit: Adrie de Volder en Chris Nebelstein.
Andere kandidaatstellingen zijn, bij het verzenden van deze Agenda,
niet ontvangen, maar kunnen tot de aanvang van de vergadering
bij de secretaris worden ingediend.
Het huidig bestuur stelt u voor om beide bovengenoemden te herkiezen
Verkiezing van de nieuwe kascommissie
9.  Vaststelling SAZ Huishoudelijk reglement 2018.11 voor ALV
10. Vaststelling SAZ AVG Reglement 2018.12 voor ALV
11. Toelichting doelstellingen voor 2019
De contributie is de laatste jaren niet verhoogd. Gezien de groei van zowel
de activiteiten als de organisatie van SAZ stelt het bestuur voor om de
jaarcontributie vanaf 1 januari 2020 vaststellen op € 25,00 per lid/koppel.
Stemming over het contributievoorstel.
12. SAZ-organigram, toelichting vrijwilligersstructuur en oproep voor nieuwe vrijwilligers
13. Sluiting van de algemene ledenvergadering

VERGADERSTUKKEN OP ONZE WEBSITE: 

De meeste vergaderstukken staan nu al of volgen binnenkort, op onze website 
U kunt zich dus al op voorhand inlezen. Eventueel zijn papieren versies te bestellen bij de secretaris via secretaris@sazuidplas.nl of via telefoonnummer:  06- 27 19 26 90.

VERVOER NAAR ALV

Wij gaan ervan uit dat u uw vervoer in principe zelf regelt. Mocht dit echt niet lukken of bent u slecht ter been, dan kunt u bellen met SAZ-Vervoerplanning: telefoon 06-21670835, op elke maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur.

Wetenswaardigheden:
Rijbewijskeuring 75+ 
J. van Breugel (arts) verzorgt op vrijdagochtend rijbewijskeuringen 75+ in
Zevenhuizen. Op www.huisartsvanbreugel.nl/keuringen.php vindt u uitgebreide
informatie. U kunt terecht op De Wielewaal 20 bij Huisartspraktijk van Breugel.
Een afspraak maakt u telefonisch bij de assistente (0180-631783).Lions Nieuwerkerk
De Lions Nieuwerkerk gaan een aantal bankjes voor senioren plaatsen op verschillende plaatsen in Nieuwerkerk. Er is goed over nagedacht. We zien het tegemoet en namens SAZ danken we hen alvast hartelijk.Visvergunning
De vraag is bij ons neergelegd of dat niet wat goedkoper kan voor senioren. De landelijke vergunning kost € 41,00. Als mensen maar af en toe een hengeltje uitgooien is dat prijzig. We hebben dat bij de wethouder neer gelegd. Hij er kan echter weinig mee. Het enige advies is dat het sociaal team daar iets in zou kunnen betekenen, als u daar alreeds in zorg bent: u bereikt het team onder 0180-330300, of via sociaalteam@zuidplas.nl.

WMO huishoudelijke zorg
Ons komt ter ore dat het aantal huishoudelijke zorguren dat is toegekend door de gemeente niet of niet helemaal geleverd wordt. De gemeente wil dit graag horen, zodat ze ermee aan de slag kunnen. Als dit zo is, wilt u dan een melding doen naar onze consulenten (06-46295212). Zij geven dat dan door.

Consulenten Linda Kinski en Winfried Bos
Linda heeft ons helaas verlaten, omdat ze privé te veel op haar bordje heeft gekregen. Wij danken haar voor haar enorme inzet.
Winfried Bos heeft na overleg met het bestuur besloten om alle vrijwilligerswerkzaamheden bij onze vereniging te beëindigen. Ook Winfried danken wij voor zijn enorme inzet

Gelukkig zijn er nog 3 consulenten over, die deze functie en taak prima vervullen.