Kascommissieleden gekozen

Ieder jaar moet het financiële jaarverslag van onze vereniging worden gecontroleerd door 2 kascommissieleden.

De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Er moet dus voldoende informatie in staan en deze informatie moet juist, volledig en zo actueel mogelijk zijn.

Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid. Zij moeten daar een oordeel over kunnen geven.

Deze kascommissieleden zijn gekozen door de algemene ledenvergadering van SAZ in 2023.